สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รายการแข่งขันระดับประถมศึกษา

1.คัดลายมือสื่อภาษาไทย

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.เล่านิทานคุณธรรม

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.เล่านิทาน Story Telling

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

4.การแสดงทางวิทยาศาสตร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

5.ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

6.ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

7.แปรรูปอาหาร

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

๑. คะแนนและเกณฑ์การตัดสินร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ระดับเหรียญทอง ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ระดับเหรียญเงินร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับเหรียญทองแดงต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ๓. รางวัลที่ได้รับ ๓.๑ การแข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๓๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ได้รับเงินรางวัล ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ๓.๒ การแข่งขันประเภททีม ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้รับเงินรางวัล ๖๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ ด้รับเงินรางวัล ๔๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ ด้รับเงินรางวัล ๓๐๐ บาท ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ได้รับเงินรางวัล ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม