สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Text Editor

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

4.การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

5.การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

6.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

8.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

9.การแสดงทางวิทยาศาสตร์

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click